| zona services

CAT>

 • Branding_ Creació d’imatge corporativa, logotips, aplicacions de marca, manual de identitat corporativa…
 • Editorial_ Conceptualització i maquetació de llibres, catàlegs, revistes,  anuaris, memòries…
 • Publicitat_ Anuncis i campanyes publicitàries, cartells, flyers…
 • Packaging_ Envasos de producte, bosses comercials, adaptacions.
 • Stands/senyalització_ Conceptualització i creació de stands i sistemes de senyalització per a edificis, espais oberts i instal·lacions efímeres.
 • Web/internet/multimèdia_ Marketing on-line, disseny web, presentacions per a meetings.
 • Assessorament_ Pla estratègic per millorar la imatge de marca per a empreses i institucions.

ESP>

 • Branding_ Creación de imagen corporativa, logotipos, aplicaciones de marca, manual de identidad corporativa…
 • Editorial_ Conceptualización y maquetación de libros, catálogos, revistas,  anuarios, memorias…
 • Publicidad_ Anuncios y campañas publicitarias, carteles, flyers…
 • Packaging_ Envases de producto, bolsas comerciales, adaptaciones.
 • Stands/señalización_ Conceptualización y creacin de stands y sistemas de señalización para edificios, espacios abiertos y instalaciones efímeras.
 • Web/internet/multimedia_ Marketing on-line, diseño web, presentaciones para meetings.
 • Asesoramiento_ Plan estratégico para mejorar la imagen de marca de empresas e instituciones.

ENG>

 • Branding_ Corporate image, logotypes, brand applications, manual of corporate identity…
 • Publishing_ Concept and layout for books, catalogues, magazines, annual reports…
 • Advertising_ Adverts and campaings, posters.
 • Packaging_ Packs of products, commercial bags, serials.
 • Stands/signaling_ Concept and stands, signaling for buildings, outdoors and ephemeral installations.
 • Web/internet/multimedia_ Marketing on-line, web design, presentations for meetings.
 • Counseling_ Business support services for upgrading the branding of companies and institutions.